Thai

ภาพรวมบริษัท

พฒั นาบรรจุภณั ฑท์ ี่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ ม ดา รงชีวิตคาร์บอนต่า

บริษทั ซานตง เหิงเหลียน นิวแมททีเรียลส์จา กดั ก่อต้งัเมื่อปีพ.ศ. 2545 ในเมืองเหวยฟางมณฑลซานตง ซึ่งเป็ นเมืองแห่งว่าวที่มีชื่อเสียงระดับโลก เป็ นองค์กรไฮเทคระดับประเทศที่ด าเนินการวิจัย การพัฒนา การผลิต และการจ าหน่ายฟิ ล์มเซลลูโลสแบบรีเจนเนอเรทีฟ (กระดาษเซลโลเฟน) ซึ่งเป็ นวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เป็ นมิตรต่อ สิ่งแวดลอ้ ม หลังจากได้พัฒนาและสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องมาเกือบ 20 ปี ปัจจุบันบริษัทติดสามอันดับแรก ในอุตสาหกรรมกระดาษเซลโลเฟนทวั่ โลกและเติบโตเป็นผผู้ลิตฟิลม์ เซลลูโลสแบบรีเจนเนอเรทีฟมืออาชีพที่มี ศักยภาพสูง มีอุปกรณ์เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ มีสายผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และมีความแข็งแกร่งด้านวิจัย และพัฒนาของประเทศจีน ในขณะเดียวกัน บริษัทยังเป็ นฐานการส่งออกฟิ ล์มเซลลูโลสแบบรีเจนเนอเรทีฟที่ ส าคัญ

  • 2002

    บริษัท ก่อตั้งขึ้นในปี 2002

  • 30+

    ทำงานร่วมกับประเทศ และภูมิภาคม

  • 20

    หลังจากพัฒนานวัตกรรมมาเกือบ 20

a truly degradable material

วัสดุที่ย่อมสลายได้อย่างแท้จริง

การแสดงผลิตภัณฑ์

กระดาษเซลโลเฟน (ชื่อภาษาอังกฤษ: cellulose film) หรือที่เรียกว่า "ฟิ ล์มเซลลูโลสแบบรีเจนเนอเร ทีฟ" เป็ นฟิ ล์มเซลลูโลสชนิดหนึ่ งที่ท าจากเยื่อไม้ เยื่อฝ้าย และเซลลูโลสธรรมชาติชนิดอื่นๆ โดยผ่าน กระบวนการทางเคมีเช่น การทา ปฏิกิริยากบั ด่างการทา ปฏิกิริยากบั

Features -BIO- RCM™-K- Film

เป็ นฟิ ล์มเซลลูโลสแบบรีเจนเนอเรทีฟที่ป้องกันการซึมผ่านได้อย่างดีและสามารถปิ ดผนึกด้วยความร้อนได้โดย เคลือบผิวด้วยสารPVDC บนดา้นเดียวหรือท้งัสองดา้น

ดูรายละเอียด +
กระดาษเซลโลเฟนใสแบบม้วน

ปลอดสารพิษ ไม่มีกลิ่น มีความโปร่งใสดีอากาศสามารถซึมผ่านในช่องว่างระหว่างโมเลกุลได้เอ้ือต่อการรักษา ความสด ทนความร้อนได้ดีฆ่าเช้ือดว้ยความร้อนพร้อมกบัอาหารได้วัตถุดิบมาจากธรรมชาติย่อยสลายได้ตาม ธรรมชาติเป็ นวัสดุบรรจุภัณฑ์สีเขียวที่สมบูรณ์แบบ

ดูรายละเอียด +
กระดาษเซลโลเฟนใสแบบแผ่น

ปลอดสารพิษ ไม่มีกลิ่น มีความโปร่งใสดีอากาศสามารถซึมผ่านในช่องว่างระหว่างโมเลกุลได้เอ้ือต่อการรักษาความสด ทนความร้อนได้ดีฆ่าเช้ือดว้ยความร้อนพร้อมกบัอาหารได้วัตถุดิบมาจากธรรมชาติย่อยสลายได้ตาม ธรรมชาติเป็ นวัสดุบรรจุภัณฑ์สีเขียวที่สมบูรณ์แบบ

ดูรายละเอียด +
กระดาษเซลโลเฟนเคลือบผิว

เป็ นฟิ ล์มเซลลูโลสแบบรีเจนเนอเรทีฟที่เคลือบ PVDC บนท้ังสองดา้น นอกจากมีคุณสมบัติของกระดาษเซลโลเฟนธรรมดาแล้ว ท้งัสองดา้นยังสามารถปิ ดผนึกด้วยความร้อนได้ป้องกนัการซึมผา่ นและกกัเก็บกลิ่นหอมได้ อย่างดีทนต่อสารเคมีผลิตด้วยเทคโนโลยีสีเขียวเหมาะส าหรับสายการบรรจุแบบอัตโนมัติความเร็วสูง

ดูรายละเอียด +
เทปกระดาษเซลโลเฟน

เป็ นฟิ ล์มเซลลูโลสแบบรีเจนเนอเรทีฟพิเศษส าหรับการท าเทป นอกจากมีคุณสมบัติของกระดาษเซลโลเฟน ธรรมดาแล้วยังมีความยึดเกาะที่ดีผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปสามารถดึงออกได้ง่ายและฉีกขาดยาก

ดูรายละเอียด +
กระดาษเซลโลเฟนสี

เป็นฟิลม์ เซลลูโลสแบบรีเจนเนอเรทีฟสีที่ผลิตข้ึนมาดว้ยเทคโนโลยีใหม่มีสีแดง สีเหลือง สีน้า เงิน สีเขียว สีชมพู สีส้ม และสีม่วง เป็นต้น

ดูรายละเอียด +

ศักยภาพองค์กร

คุณค่ามาจากนวัตกรรม ความสามัคคีมาจากมาตรฐาน

กระดาษเซลโลเฟน

อุตสาหกรรมไฮเทค

ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย QS

เทคโนโลยีที่ได้รับการจดสิทธิบัตรกว่า 30 รายการ

วัสดุบรรจุภัณฑ์สีเขียว

ระบบบริหารจัดการที่ "บูรณาการสามมาตรฐาน"

ผลิตภัณฑ์และบริการที่ยอดเยี่ยม

ใส่ใจ รับผิดชอบ

กว่า 30 ประเทศและภูมิภาค

รางวัลและหนังสือรับรอง

"บริษัท มี" "การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สีเขียว" "บรรจุด้วยคาร์บอน ที่มีคุณค่าต่ำ"การศึกษาเกี่ยวกับการขยายตัวของเซลลูโลสเพื่อพัฒนาคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม ที่อุดมสมบูรณ์ และประยุกต์ใช้เยื่อหุ้มเซลล์ไฟฟ้าชนิดใหม่ ที่มีแนวโน้ม ที่จะนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจบรรจุภัณฑ์สีเขีย