Thai

VI องค์กร

ในอนาคต บริษัทจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง น าเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรต่อระบบ นิเวศ สิ่งแวดลอ้ ม และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพแก่อุตสาหกรรม ธรรมชาติและทวั่ โลกในขณะเดียวกนั ยงัคง เป็ นผู้น าที่ก าหนดทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมต่อไป บริษัทจะพัฒนาไปพร้อมกับยุคสมัยและอุตสาหกรรม อัพเกรดผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์กับตลาด องค์กรกับสังคม บริการของบริษัทกับลูกค้า ได้พัฒนาก้าวหน้าด้วยความสามัคคี

ปรัชญาองค์กร

【พันธกิจองค์กร】มอบผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพสูงในอุตสาหกรรมกระดาษเซลโลเฟนของโลก

【วิสัยทศัน์องคก์ร】ดา เนินธุรกิจอยา่ งยงั่ ยืน เป็นองคก์ร No.1ในอุตสาหกรรมกระดาษเซลโลเฟนของโลก

【สไตล์การท างานองค์กร】มีความเอาใจใส่รับผิดชอบงาน เน้นการกระท าส าคัญกว่าค าพูด


อุดมการณ์10 ขององค์กร

【อุดมการณ์ทางการบริหารคนเก่ง】 เนน้คุณธรรม ให้ความสา คญั แก่คนเก่ง ใชใ้ห้เหมาะสมตามความสามารถ

【อุดมการณ์ทางการรับมือกับวิกฤต】 คิดล่วงหน้า แก้ไขปัญหาด้วยการพัฒนา

【อุดมการณ์ทางการสร้างแบรนด】 มุ่งเน้นคุณค่า คงความเป็นเอกลักษณ

【อุดมการณ์ทางการพฒั นาทีม】 พลงัมาจากความเป็นน้า หน่ึงใจเดียว สร้างความฝันให้เป็นจริงดว้ยความสามคัคี

【อุดมการณ์ทางการบริการลูกค้า】 ให้บริการโดยไม่ต้องสัมผัสกับลูกค้า

【อุดมการณ์ทางการแข่งขัน】 คุณค่าเป็ นเลิศ ชนะด้วยประสิทธิภาพ ร่วมอยู่ร่วมเจริญ

【อุดมการณ์ทางการพัฒนาตนเอง】 เรียนรู้เพื่อประยุกต์ใช้งาน แบ่งปันเพื่อก้าวหน้าไปด้วยกัน

【อุดมการณ์ทางการควบคุมคุณภาพ】 เพิ่มมูลค่าอยา่ งต่อเนื่อง เกินความคาดหวังของลูกค้า

【อุดมการณ์ทางการบริหารตน้ ทุน】 ทา งานให้สา เร็จลุล่วงในคร้ังแรกเป็นการประหยดัที่ดีที่สุด