Thai

Public responsibility

ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ

二、บริษัทใช้วิธีการดังต่อไปนี้เป็ นหลัก

มอบหมายให้องค์กรตรวจวดัคุณภาพสิ่งแวดล้อมด าเนินการตรวจวดัแหล่งก าเนิดมลพิษต่างๆ เป็ นประจ าคาดการณ์ถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการปล่อยมลพิษในปัจจุบัน

ติดต้ังอุปกรณ์ตรวจจับก๊าซไอเสียออนไลน์บนหม้อไอน้ า เพื่อตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าซไอเสียที่ปล่อยออกแบบเรียลไทม์เพื่อควบคุมก๊าซไอเสียไม่ให้เกิดเกณฑ์ที่ก าหนด

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการใหม่โครงการดัดแปลง โครงการขยาย และโครงการอัพเกรดเทคโนโลยีประเมินปัญหาสิ่งแวดลอ้ มที่อาจเกิดข้ึนหลงัการดา เนินโครงการ พร้อมเสนอมาตรการป้องกัน

ตรวจสอบอุปกรณ์พิเศษผ่านองค์กรควบคุมคุณภาพและเทคโนโลยีเพื่อพบความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่อาจ เกิดข้ึนกบัอุปกรณ์พิเศษไดอ้ยา่ งทนั ท่วงทีใช้มาตรการปรับปรุงแก้ไขรักษาความปลอดภัยกระบวนการผลิต

ให้ความส าคัญกับงานฝึ กอบรมเกี่ยวกับความรู้ด้านความปลอดภัยต่างๆ พัฒนาจิตส านึกด้านความปลอดภัย ทักษะการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย และความสามารถในการช้ีบ่งอนั ตรายให้กบั พนักงาน ระบุและปรับแก้ไข พฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยต่างๆ ลดเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย

จรรยาบรรณ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษทั ยึดมั่นในปรัชญาการดา เนินธุรกิจที่ "ซื่อสัตย์สุจริต" เสมอ เสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตในองค์กรอย่างจริงจัง สร้างอารยธรรมทางด้านจิตใจอย่างกว้างขวาง ใส่ใจการฝึ กอบรมพนักงานเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ตอกย้า แนวคิดความสุจริตของพนักงาน ให้กลายเป็นหลกัการทั่วไปในการปฏิบัติตนวางรากฐานดา้นคุณธรรมจริยธรรมที่มนั่ คงเพื่อการพฒั นาที่ยงั่ ยืนของบริษทั ให้บริษัทมีชื่อเสียงที่ดีอย่างต่อเนื่องบริษัทได้รับรางวัลองค์กรสุจริตระดับ "AAA" ในปีพ.ศ. 2548 และได้รับการคัดเลือกเป็ น "องค์กรต้นแบบด้านความซื่อสัตย์สุจริตและการคุ้มครองแรงงาน" ติดต่อกันหลายปี


กระบวนการ ตัวชี้วัด และวิธีการวัดการตรวจสอบการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ

กระบวนการตวัช้ีวดมาตรการวิธีการวัด
ภายในบริษัทอัตราการฝ่ าฝื นกฎหมายของ พนักงานปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด ออกระเบียบ "คู่มือการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของพนักงาน"กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของประเทศ
ลูกค้า ซัพพลายเออร์ และพันธมิตรอื่นๆอัตราการปฏิบัติตามสัญญาปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัดข้อก าหนดและเงื่อนไขในสัญญา
บรรษัทภิบาลสภาพการช าระภาษีให้ความส าคัญกับการจัดการเงินทุนและงบประมาณ เพื่อช าระภาษีอย่างเต็มจ านวนหน่วยงานสรรพากร
อันดับเครดิตในธนาคารปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดหน่วยงานธนาคาร
การคุม้ครองสิ่งแวดลอ้มการคุม้ครองสิ่งแวดลอ้มปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ก าหนด "มาตรฐานการจัดการการคุม้ครองสิ่งแวดลอ้ม" และ"มาตรฐานการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย" ฯลฯ ของบริษัทหน่วยงานสิ่งแวดลอ้ม

ส่งเสริมสาธารณะประโยชน์

Public welfare support

เป้าหมายการพฒั นาอย่างยงั่ ยืนของเราคือ"สร้างคุณค่าจากการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้ ม ท าประโยชน์ต่อสังคมด้วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" ต้งัแต่การคดัเลือกวตัถุดิบ การผลิต ไปจนถึงการบริหารจัดการบริษัท เหิงเหลียนนิว แมททีเรียลส์ยึดมนั่ ในแนวคิดที่"ระบบนิเวศตอ้งมาก่อน เน้นการพัฒนาที่เป็ นสีเขียว" หยงั่ รากตนเองลึกลงใน การพัฒนาของสังคมและสิ่งแวดล้อม พยายามสร้างความเชื่อมโยงระหว่างความส าเร็จขององค์กรเข้ากับ ความก้าวหน้าทางสังคม เพื่อสร้างอนาคตอุตสาหกรรมบรรจุภณั ฑ์ที่มีประสิทธิภาพและความยงั่ ยืน มีส่วนร่วม ในการปรับปรุงสิ่งแวดลอ้ มของจีนให้"ฟ้าสวย พ้ืนเขียว น้า ใส"