Thai
 • องค์กรไฮเทคแห่งชาต

  National High Tech Enterprises

  ในฐานะผู้วิจัย พัฒนา ผลิต และจ าหน่ายกระดาษเซลโลเฟนรายส าคัญที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ บริษัทได้รับการคัดเลือกเป็ น "องค์กรไฮเทค" ติดต่อกันต้งัแต่ปีพ.ศ.2551 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งถูกจัดอยู่ในกลุ่ม "เทคโนโลยีวัสดุใหม่" ด้วยศักยภาพที่แข็งแกร่งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผลงานการวิจยัทางวิทยาศาสตร์ที่ล้า หน้าบริษัทได้ผ่านการประเมินรอบที่สองของรางวัล "องค์กรไฮเทค" อย่างราบรื่นในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563

 • ศูนย์เทคโนโลยีองค์กรมณฑลซานตง

  Shandong enterprise technology center

  ในปี พ.ศ. 2561 ศูนย์เทคโนโลยีของบริษัทได้รับการคัดเลือกเป็ นศูนย์เทคโนโลยีองค์กรระดับมณฑลซานตงโดยคณะกรรมการเศรษฐกิจและข้อมูลสารสนเทศมณฑลซานตง

 • ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีวิศวกรรมกระดาษเซลโลเฟนมณฑลซานตง

  Cellophane Engineering Technology Research Center

  ในปีพ.ศ. 2553 บริษทั ไดร้ับการอนุมตัิจากกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมณฑลซานตง ให้จดั ต้งั "ศูนยว์ิจยัเทคโนโลยีวิศวกรรมกระดาษเซลโลเฟนมณฑลซานตง" ซึ่งเป็ นศูนย์วิจัยเทคโนโลยีวิศวกรรมระดับมณฑลแห่งแรกของจีนที่ก าหนดกระดาษเซลโลเฟนเป็ นทิศทางการวิจัย

 • ผู้ก าหนดมาตรฐานอตุ สาหกรรมกระดาษเซลโลเฟนระดับประเทศ

  National standard setter of cellulose film industry

  ในช่วงปี พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2553 มาตรฐาน "กระดาษเซลโลเฟนธรรมดา" (GB/T22871-2008) และมาตรฐาน "กระดาษเซลโลเฟนส าหรับการบรรจุอาหาร" (GB/T24695-2009) ท้ังสองมาตรฐานระดับประเทศที่กา หนดข้ึนมาโดยมีบริษทั เป็นแกนหลกัไดป้ ระกาศใชอ้ย่างเป็นทางการ ซ่ึงเป็นการเสริมสร้างฐานะความเป็นผูน้ า ของบริษทัในอุตสาหกรรมน้ีแสดงให้เห็นถึงความกา้วหนา้ของศกัยภาพทางดา้นเทคโนโลยีของบริษัท

 • สิทธิบัตรที่ส าคัญ

  Core patent ดูรายละเอียด+

  บริษทัยึดมนั่ ในการสร้างนวตักรรมแบบพ่ึงพาตนเอง มีเทคโนโลยีกระดาษเซลโลเฟนที่ไดร้ับการจดสิทธิบตัรกว่า30 รายการ ซ่ึงหน่ึงในน้นั ไดม้อบอา นาจในสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น กลายเป็นบริษทักระดาษเซลโลเฟนระดบั ไฮเอนดช์ ้นั นา ของโลก

 • ผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย

  Scientific and technological achievements ดูรายละเอียด+

  บริษทั มุ่งมนั่ ที่จะพฒั นาผลิตภณั ฑ์ เทคโนโลยี และกระบวนการใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้มมากข้ึนและมีอนาคตการใชง้านที่ดีข้นึ สา หรับกระดาษเซลโลเฟนระดบัไฮเอนดโ์ดยตลอด มีผลิตภณั ฑใ์หม่และเทคโนโลยีใหม่กว่า 10 รายการได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในแผนโครงการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีของมณฑลซานตง และได้ผ่านการประเมินผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับมณฑลอย่างเรียบร้อย

สิทธิบัตรที่ส าคัญ

ผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

一直以来,公司致力于开发更富环保价值和应用前景的高端玻璃纸新产品、新技术、新工艺,已有十余项新产品、新技术被列入山东省技术创新项目计划,并通过了省级科技成果鉴定。

绿色纤维素膜清洁生产新工艺于2014年通过科技成果鉴定。

“高白度胶带专用再生纤维素膜的研制及其生产关键技术”于2013年荣获山东省科技进步奖贰等奖。

高强度拆封专用再生纤维素膜——被列入“2012年山东省第一批技术创新项目计划”(鲁经信技字[2012]109号),已通过山东省级科技成果鉴定。

直线打孔再生纤维素膜——被列入“2012年山东省第一批技术创新项目计划”(鲁经信技字[2012]109号),已通过山东省级科技成果鉴定。

半渗透高热封再生纤维素膜——被列入“2011年山东省第一批技术创新项目计划”(鲁经信技字[2011]88号),已通过山东省级科技成果鉴定。

环保型高热封再生纤维素膜——被列入“2011年山东省第一批技术创新项目计划”(鲁经信技字[2011]88号),已通过山东省级科技成果鉴定。

离型再生纤维素膜——被列入“2010年山东省第二批技术创新项目计划”(鲁经信技字[2010]211号),已通过山东省级科技成果鉴定。

高档再生纤维素膜抗粘增滑新工艺——被列入“2010年山东省第四批技术创新项目计划” (鲁经贸技字[2010]592号),已通过山东省级科技成果鉴定。

环保型食品包装纸——被列入“2010年山东省第四批技术创新项目计划”(鲁经信技字[2010]592号),已通过山东省级科技成果鉴定。

医药专用再生纤维素膜——被列入“2010年山东省第四批技术创新项目计划”(鲁经贸技字[2010]592号),已通过山东省级科技成果鉴定。

低温热封纤维素膜——被列入“2009年山东省重点技术创新项目计划”(鲁经贸技函字[2009]41号),已通过山东省级科技成果鉴定。

抗菌性再生纤维素薄膜——被列入“2009年山东省第一批技术创新项目计划”(鲁经贸技字[2009]330号),已通过山东省级科技成果鉴定。

高白度胶带专用纤维素膜——被列入“2009年山东省第一批技术创新项目计划”(鲁经贸技字[2009]330号),已通过山东省级科技成果鉴定。

新型溶剂型涂布玻璃纸——被列入“2008年山东省重点技术创新项目计划”(鲁经贸技字[2008]157号),已通过山东省级科技成果鉴定。

PVDC涂布再生纤维素薄膜——被列入“2008年山东省第一批技术创新项目计划”(鲁经贸技字[2008]359号),项目编号为200810507004。