Thai

บริษัท ซานตง เหิงเหลียน นิวแมททีเรียลส์ จ ากัด

บริษทั ซานตง เหิงเหลียน นิวแมททีเรียลส์จา กดั ก่อต้งัเมื่อปีพ.ศ. 2545 ในเมืองเหวยฟางมณฑลซานตง ซึ่งเป็ นเมืองแห่งว่าวที่มีชื่อเสียงระดับโลก เป็ นองค์กรไฮเทคระดับประเทศที่ด าเนินการวิจัย การพัฒนา การผลิต และการจ าหน่ายฟิ ล์มเซลลูโลสแบบรีเจนเนอเรทีฟ (กระดาษเซลโลเฟน) ซึ่งเป็ นวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เป็ นมิตรต่อ สิ่งแวดลอ้ ม หลังจากได้พัฒนาและสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องมาเกือบ 20 ปี ปัจจุบันบริษัทติดสามอันดับแรก ในอุตสาหกรรมกระดาษเซลโลเฟนทวั่ โลกและเติบโตเป็นผผู้ลิตฟิลม์ เซลลูโลสแบบรีเจนเนอเรทีฟมืออาชีพที่มี ศักยภาพสูง มีอุปกรณ์เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ มีสายผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และมีความแข็งแกร่งด้านวิจัย และพัฒนาของประเทศจีน ในขณะเดียวกัน บริษัทยังเป็ นฐานการส่งออกฟิ ล์มเซลลูโลสแบบรีเจนเนอเรทีฟที่ ส าคัญ


บริษัทมีภารกิจส าคัญคือ "พฒั นาบรรจุภณั ฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดา รงชีวิตคาร์บอนต่า " ยึดมั่น ค่านิยมหลักขององค์กรที่"คุณค่ามาจากนวตักรรม" มีความมุ่งมนั่ ในการวิจยัที่ขยายคุณสมบัติของฟิ ล์มเซลลูโลส แบบรีเจนเนอเรทีฟ บริษัทมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟิ ล์มเซลลูโลสแบบรีเจนเนอเรทีฟระดับไฮเอนด์ใหม่ๆ ที่เป็ นมิตร ต่อสิ่งแวดลอ้ มมากข้ึนและมีอนาคตการใช้งานดีข้ึน เพื่อส่งเสริมให้อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์สีเขียวของโลกเกิด ความก้าวหน้า หลังจากได้ทุ่มเทความพยายามมานานหลายปี บริษัทได้จดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ฟิ ล์ม เซลลูโลสแบบรีเจนเนอเรทีฟระดับไฮเอนด์หลายรายการ มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีฟิ ล์มเซลลูโลสแบบรี เจนเนอเรทีฟระดับไฮเอนด์ และกลายเป็ นผู้ผลิตฟิ ล์มเซลลูโลสแบบรีเจนเนอเรทีฟระดับไฮเอนด์ช้นั นา ของโลก ซึ่งเป็ นการท าลายการผูกขาดตลาดฟิลม์ เซลลูโลสแบบรีเจนเนอเรทีฟระดบัไฮเอนดท์ วั่ โลกที่ถูกบริษทัจากองักฤษ ญี่ปุ่ น และประเทศอื่นๆ ผูกขาดมาโดยตลอด


  • 2002

    บริษัทก่อตั้งขึ้นมาในปี พ.ศ. 2545

  • 30+

    ได้สร้างความร่วมมือกับผู้ผลิตจ

  • 20

    ได้พัฒนาและสร้างนวัตกรรมอย่างต

ในฐานะประธานสภากระดาษเซลโลเฟนภายใต้สมาคมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษจีน ผู้ก าหนด มาตรฐานกระดาษเซลโลเฟนระดับประเทศ และสมาชิกสมาพันธ์บรรจุภัณฑ์แห่งจีน บริษัทเป็ นผู้น าในการ พัฒนาอุตสาหกรรมฟิ ล์มเซลลูโลสแบบรีเจนเนอเรทีฟของจีนมาโดยตลอด ได้รับการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ก่อนผูป้ ระกอบการรายอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เช่น มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO9001) มาตรฐานระบบการจดัการสิ่งแวดลอ้ ม (ISO14001) มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (GB/T28001) และมาตรฐานการผลิตอาหารคุณภาพปลอดภัย (QS) เราเป็ นบริษัทแรกที่น า "รูปแบบการจัดการ เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็ นเลิศ (Performance Excellence Model)" เข้ามาใช้งานอย่างส าเร็จ ซึ่งเป็ นรูปแบบการ จัดการที่มาจากเกณฑ์การประเมินรางวลัคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากน้ีแลว้ ดว้ยผลงานที่ โดดเด่นในการด าเนินการ บริษัทยังได้รับการคัดเลือกเป็ น "องค์กรดีเด่นในการด าเนินธุรกิจตามรูปแบบการ จัดการเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็ นเลิศ" และได้รับ "รางวัลคุณภาพมณฑลซานตง"ในปี พ.ศ. 2552


ด้วยคุณภาพอันยอดเยี่ยม ฟิ ล์มเซลลูโลสแบบรีเจนเนอเรทีฟแบรนด์ "เจม (GEM)" ของบริษัทเป็ นที่รู้จัก ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์สีเขียวของโลก ปัจจุบัน บริษัทได้สร้างความเป็ นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับผู้ผลิต บรรจุภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงจากกว่า 30 ประเทศและภูมิภาคทวั่ โลกเพื่อร่วมกันส่งเสริมอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์สี เขียวของโลกสู่การพัฒนาที่ยงั่ ยืน