Thai

Features -BIO- RCM™-K- Film

การก าหนดปริมาณ

30gsm-60gsm

แนะน าผลิตภัณฑ

เป็ นฟิ ล์มเซลลูโลสแบบรีเจนเนอเรทีฟที่ป้องกันการซึมผ่านได้อย่างดีและสามารถปิ ดผนึกด้วยความร้อนได้โดย เคลือบผิวด้วยสารPVDC บนดา้นเดียวหรือท้งัสองดา้น

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติผลติภณั ฑ

ปิดผนึกดว้ยความร้อนไดท้ ้งัสองดา้นป้องกนัการซึมผา่ นของน้า และไอน้า และกกัเก็บกลิ่นหอมไดอ้ยา่ งด
ป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้าสถิตย์ทนน้า มน
ใช้หมึกพิมพ์และกาวกบั ท้งัสองดา้นได้คดงอได้อย่างด
มีความมันวาวและความโปร่งใสที่เหมาะสมท าจากเยื่อไม้หมุนเวียน
สัมผัสกับอาหารได้


สเปคผลิตภัณฑ

สเปคผลิตภัณฑ์: มีสเปคที่หลากหลาย สามารถผลิตตามความต้องการของลูกค้าได้

ขอบเขตการใช้งาน

30-33gsm ใช้งานได้ดีสำหรับชั้นเดียว หรือกลับมารวมกันบรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เพศ หรือห่อหุ้มแบบปิดผนึก

38-53gsm ปกติจะใช้ในแนวตั้ง หรือแนวนอนกับบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่เหมาะสําหรับขนมขบเคี้ยวอาหารซีเรียลขนม และอาหาร และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ดูดซับเปียก

53-60gsm เหมาะสำหรับบรรจุภัณฑ์ ที่มีน้ำหนักชั้นเดียว และทำเทปฉีกฯ ลฯ

ข้อกำหนดในการจัดเก็บ

เพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ขอแนะนำ:

ให้เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิม โดยเก็บให้ห่างจากความร้อนและไม่ควรโดนแสงแดดโดยตรง

อุณหภูมิและความชื้นในพื้นที่จัดเก็บ:

อุณหภูมิ: 17 ถึง 23°C

ความชื้นสัมพัทธ์: 35 ถึง 55%

ควรใช้ผลิตภัณฑ์ให้หมดภายใน 6 เดือนนับจากวันที่จัดส่ง โดยปฏิบัติตามหลักการเข้าก่อนออกก่อน ควรส่งขนไปยังหน่วยงานแปรรูปล่วงหน้าก่อนการใช้งาน 24 ชั่วโมง

แนวปฏิบัติอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สำหรับข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โปรดดู MSDS ของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง