Thai

กระดาษเซลโลเฟนคืออะไร

ค านิยาม: กระดาษเซลโลเฟน (ชื่อภาษาอังกฤษ: cellulose film) หรือที่เรียกว่า "ฟิ ล์มเซลลูโลสแบบรีเจนเนอเร ทีฟ" เป็ นฟิ ล์มเซลลูโลสชนิดหนึ่ งที่ท าจากเยื่อไม้ เยื่อฝ้าย และเซลลูโลสธรรมชาติชนิดอื่นๆ โดยผ่าน กระบวนการทางเคมีเช่น การทา ปฏิกิริยากบั ด่างการทา ปฏิกิริยากบั ซัลเฟอร์และการข้ึนรูป กระดาษเซลโลเฟน จะแตกต่างจากกระดาษธรรมดา ไม่เพียงแต่มีความยืดหยุ่นที่ดี แต่ยังโปร่งใสเหมือนแก้ว จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "กระดาษแกว้" นอกจากน้ีแลว้ กระดาษเซลโลเฟนยงัเป็นวสั ดุที่ยอ่ ยสลายไดอ้ยา่ งแทจ้ริง

Characteristics of cellophane

คุณสมบัติของกระดาษเซลโลเฟน

  • ิ ไม่มีพิษไม่มีพิษ

  • ความโปร่งแสง

  • ความเข้มแข็ง

  • ความแข็งแกร่งของรูปภาพ

  • ยืดหยุ่นได้ดี

  • ทนต่อความร้อน

  • น้ำมันป้องกันน้ำมัน

  • สามารถลดลงได้อย่างรวดเร็ว

  • ความหนาแน่นสูง

  • ไม่มีไฟฟ้าสถิต และฝุ่นละออง

การใช้งานกระดาษเซลโลเฟน

กระดาษเซลโลเฟนเป็ นกระดาษรองกนั เป้ือนและกระดาษห่อของเพื่อตกแต่งถูกใช้กัน อย่างแพร่หลายในการบรรจุอาหาร ยา เครื่องส าอาง เส้ือผา้ระดับไฮเอนด์เครื่องมือวดั ที่มีความแม่นยา สูง แบตเตอรี่ เบ็ดตกปลา และผลิตภัณฑ์อื่นๆ