Thai

สารจากประธานกรรมการ

ด้วยการดูแลและการสนับสนุนจากผู้คนในวงการต่างๆ บริษัท ซานตง เหิงเหลียน นิวแมททีเรียลส์ จ ากัด ได้ก้าวผ่านช่วงเวลาเกือบ 20 ปีที่ส าคญั อย่างยิ่ง ในนามพนักงานทุกคนของบริษัท ซานตง เหิงเหลียน นิวแมทที เรียลส์ จ ากัด ผมขอถือโอกาสน้ีขอบคุณท้งัเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ที่สนบั สนุนการพัฒนาของบริษัทเราอย่างเต็มท


ในฐานะที่เป็ นแกนหลักของอุตสาหกรรมกระดาษเซลโลเฟนประเทศจีน บริษัท ซานตง เหิงเหลียน นิว แมททีเรียลส์จา กดั ไดย้ึดมนั่ ในค่านิยมหลกัขององคก์รที่"คุณค่ามาจากนวัตกรรม ความสามัคคีมาจากมาตรฐาน" เสมอต้งัแต่ก่อต้งับริษทั ในปีพ.ศ.2545 บริษัทมุ่งมนั่ ในการพฒั นาผลิตภณั ฑ์เทคโนโลยีและกระบวนการใหม่ๆ ที่บริษัทถือครองสิทธิทรัพยส์ินทางปัญญาเอง เพื่อมอบวสั ดุบรรจุภณั ฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ มแก่สังคมมนุษย์ หลังจากได้พัฒนาและสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องมาเกือบ 20 ปี ปั จจุบันบริ ษัทติดสามอันดับแรกใน อุตสาหกรรมกระดาษเซลโลเฟนทวั่ โลกและเติบโตเป็ นผู้ผลิตกระดาษเซลโลเฟนมืออาชีพที่มีศักยภาพสูงของ ประเทศจีน ในขณะเดียวกัน บริษัทยังเป็ นฐานการส่งออกกระดาษเซลโลเฟนขนาดใหญ่ของจีน


เมื่อเขา้สู่ยุคใหม่ที่เป็นสังคมคาร์บอนต่า "คาร์บอนต่า และการอนุรักษส์ ิ่งแวดลอ้ ม" ไดก้ลายเป็นประเด็น ส าคัญที่สังคมมนุษย์จ าเป็ นต้องรับมือในระหว่างการกา้วสู่เป้าหมายการพฒั นาที่ยงั่ ยืน กระดาษเซลโลเฟนทา จาก เซลลูโลสธรรมชาติ ได้ชื่อว่าเป็ นวัสดุบรรจุภัณฑ์สีเขียวที่สมบูรณ์แบบอันดับแรกของโลก มีลักษณะเฉพาะที่ สามารถย่อยสลายได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็ นทางออกที่มีประสิทธิภาพส าหรับประเด็นดังกล่าว จึงมีเหตุผลที่จะเชื่อว่า กระดาษเซลโลเฟนย่อมจะเด่นสะดุดตาในกระแสการสร้างสังคมคาร์บอนต ่า และกลายเป็ น "ราชินีแห่งบรรจุ ภัณฑ์คาร์บอนต ่า" ที่มีสีสันสวยงาม


เมื่อเผชิญกับโอกาสและความท้าทายใหม่ เราเต็มไปดว้ยความมนั่ ใจ จะเดินหน้าสานต่อจิตวิญญาณแห่ง องค์กรที่ "ขยายขอบเขตธุรกิจด้วยการพัฒนาวิสัยทัศน์ ท าความฝันให้เป็ นจริงด้วยความขยันมุมานะ" ปฏิบัติตาม แนวคิดทางสังคมที่ "สร้างคุณค่าจากการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทา ประโยชน์ต่อสังคมด้วยวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี" แสวงหาความกา้วหน้า เพื่อมีส่วนร่วมในการสร้างชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ มและคาร์บอนต่า แก่ ผู้คน


董事长