Thai

ประวัติความเป็ นมา

2020

บริษัทย้ายจากเลขที่ 328 ถนนไห่หลง เขตหันถิง เมืองเหวยฟาง ไปที่เลขที่ 8019 ถนนซินซา แขวงกู้ตี เขต

หันถิง เมืองเหวยฟาง เข้าไปอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมวัสดุชีวฐานใหม่อย่างเป็นทางการ

2019

บริษัทได้รับการรับรอง "มาตรฐานระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา"

ลงทะเบียนโครงการวิจัยเทคโนโลยีส าคัญและสร้างสายการผลิตฟิ ล์มเซลลูโลสแบบรีเจนเนอเรทีฟคอมโพ

สิตส าหรับวัสดุบรรจุภัณฑ์ชีวฐานใหม่ซึ่งเป็ นโครงการส าคัญของมณฑลซานตง

2018

บริษทัไดร้ับการคดัเลือกเป็น "บริษทัละมงั่ ต้นแบบของมณฑลซานตง"

บริษทัจดสิทธิบตัรการประดิษฐ์"วิธีการผลิตฟิลม์ เซลลูโลสตา้นเช้ือแบคทีเรีย"และไดร้ับรางวลัผลงานวิจยั

ที่ได้รับสิทธิบัตรอันดับที่ 2ของเมืองเหวยฟาง

บริษัทจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ "ฟิ ล์มเซลลูโลสแบบรีเจนเนอเรทีฟ ฟิ ล์มฟังก์ชัน และวิธีการผลิต" พร้อม

มอบอ านาจในจีน สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่ น

2017

บริษทัไดร้ับการคดัเลือกเป็น "องคก์รไฮเทค"อีกคร้ัง

บริษัทได้รับการคัดเลือกเป็ น "SME ดีเด่นในการสร้างนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงระดับมณฑล"

บริษัทได้รับการคัดเลือกเป็ น "องค์กรชนะเลิศรายการเดี่ยวชุดแรกในอุตสาหกรรมการผลิตมณฑลซานตง"

บริ ษัทจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ "วิธีการผลิตฟิ ล์มเซลลูโลสแบบรี เจนเนอเรทีฟ" และได้รับรางวัล

ผลงานวิจัยที่ได้รับสิทธิบัตรอันดับที่ 1 ของเมืองเหวยฟาง

2016

"กระบวนการใหม่ที่สะอาดส าหรับการผลิตฟิ ล์มเซลลูโลสสีเขียว" ของบริษัทได้รับรางวัลอันดับที่ 3 ในการ

ประกวดการออกแบบเชิงอุตสาหกรรม "โกเวอร์เนอร์คบั "คร้ังแรกของมณฑลซานตง

2015

บริษัทเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ซานตง เหิงเหลียน นิวแมททีเรียลส์ จ ากัด อย่างเป็ นทางการ

ลงทะเบียนโครงการสาธิตที่พัฒนากระบวนการใหม่ที่สะอาดและสร้างสายการผลิตฟิ ล์มเซลลูโลสแบบรี

เจนเนอเรทีฟ (กระดาษเซลโลเฟน) ซึ่งเป็นโครงการส าคัญของมณฑลซานตง

ผู้รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีของโครงการวิจัยและพัฒนาของบริ ษัทได้รับการคัดเลือกเป็ น "ผู้น า

อุตสาหกรรมเขาไท่ซาน"

2014

บริษทัไดร้ับการคดัเลือกเป็น "องคก์รไฮเทค"อีกคร้ัง

เครื่องหมายการค้า "เจม (GEM) และรูป" ของบริษัทได้ผ่านการประเมินรอบที่สองของรางวัล"เครื่องหมาย

การค้าที่มีชื่อเสียงมณฑลซานตง"

สร้างศูนย์วิจัยวัสดุใหม่ที่ท าจากเซลลูโลส ซึ่ งร่วมจัดต้ังโดยสถาบันวิจัยเคมีภายใต้สถาบันบัณฑิต

วิทยาศาสตร์จีนและบริษัท เหวยฟาง เหิงเหลียน เซลโลเฟน เปเปอร์ จ ากัด เป็ นฐานความร่วมมือด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเมืองเหวยฟาง

2013

"ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีวิศวกรรมกระดาษเซลโลเฟนมณฑลซานตง" ได้ผ่านการตรวจรับจากกรมวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีมณฑลซานตงอย่างราบรื่น

"เทคโนโลยีส าคัญในการวิจัยและการผลิตฟิ ล์มเซลลูโลสแบบรีเจนเนอเรทีฟพิเศษส าหรับเทปกาวค่าความ

ขาวสูง" ได้รับรางวัลความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันดับที่ 2 ของมณฑลซานตง

2012

ได้รับการจัดให้อยู่ในบริษัท "ท็อป 100 ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ประเทศจีน" โดยอยู่ในกลุ่ม "บรรจุภัณฑ์

ส าหรับผลิตภัณฑ์ยา"

ได้รับการรับรอง 3 มาตรฐานในปี พ.ศ. 2555 ไดแ้ก่ มาตรฐานระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั มาตรฐานระบบการจดัการสิ่งแวดลอ้ ม และมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ พร้อมไดร้ับใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอ้ ม และใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

2011

ผ่านการประเมินรอบที่สองของรางวัล "องค์กรไฮเทค" อย่างราบรื่น

ผ่านการประเมินรอบที่สองของรางวัล "เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงมณฑลซานตง" อย่างราบรื่น

2010

อัพเกรดระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001จากเวอร์ชนั่ 2000 เป็น 2008

ไดร้ับอนุมตัิใหจ้ดั ต้งั "ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีวิศวกรรมกระดาษเซลโลเฟนมณฑลซานตง" ซึ่งเป็นศูนย์วิจัย

เทคโนโลยีวิศวกรรมระดับมณฑลแห่งแรกของจีนที่ก าหนดกระดาษเซลโลเฟนเป็ นทิศทางการวิจัย

เสริมสร้างฐานะการเป็ นผู้น าในอุตสาหกรรม

ผ่านการประเมินรอบที่สองของรางวัล "แบรนด์เนมซานตง" อย่างส าเร็จ

2009

น าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย GB/T เข้ามาใช้ในขณะที่มีระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2000อยู่แลว้ บูรณาการท้งัสามระบบอย่างมีประสิ ทธิภาพ และเป็ นองค์กรแรกที่สร้างระบบบริ หารจัดการที่ "บูรณาการสามมาตรฐาน" ที่ได้มาตรฐานสากลข้ึนมาในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

เป็ นองค์กรชุดแรกที่ได้รับ "ใบอนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแห่งชาติ" (ใบรับรอง QS)

น า "รูปแบบการจัดการเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็ นเลิศ (Performance Excellence Model)" เข้ามาใช้ ซึ่ งเป็ นรูปแบบที่มาจากเกณฑ์การประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยผลงานที่โดดเด่นในการด าเนินการ บริษัทได้รับการคัดเลือกเป็ น "องค์กรดีเด่นในการด าเนินธุรกิจตามรูปแบบการจัดการเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็ นเลิศ" นอกจากน้ีแลว้ บริษทัยงัได้รับ "รางวัลคุณภาพมณฑลซานตง"

2008

ได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรไฮเทคระดับประเทศ

เครื่องหมายการค้า "เจม (GEM)" ได้รับการคัดเลือกเป็ น "เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงมณฑลซานตง"

2007

ได้รับรางวัล "แบรนด์เนมซานตง"

ศูนย์เทคโนโลยีองค์กรได้รับการคัดเลือกเป็ น "ศูนย์เทคโนโลยีองค์กรระดับมณฑลซานตง"

2006

สร้างสายการผลิตกระดาษเซลโลเฟนสองช้นั สายแรกในเอเชีย

2005

บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2000

2004

ขยายสายการผลิตเดิม กา ลงัการผลิตเพิ่มข้ึน 1,000 ตัน พัฒนาส่วนประสมผลิตภัณฑ์ให้มีความสมบูรณ์

2002

ก่อต้งับริษทั เหวยฟาง เหินเหลียน เซลโลเฟน เปเปอร์จา กด